ابزار پیش بینی تقاضا آهن و فولاد

در حال تبدیل شدن به طور فزاینده ایبه عنوان بازار مهم استبه سرعت مختل شودتکامل یابد. در میان پیشرفتاین تغییرات ، ساخت و سازتجهیزات (CE) نصب شده بایدبتواند آینده را تخمین بزندتقاضا با استفاده از داده های تحلیلی ، مدل های تحلیلی است کهبه آنها اجازه دهید سریع عمل کنندتنظیمات تولیدو زنجیره های تأمین. بهبود یافتهمدل های پیش بینی تقاضامزایای رانندگی را چند برابر کنیدمناطق ، از جمله درآمدتولید ، کنترل هزینه وبهینه سازی سرمایهاستفاده از چنین مدلهایینشان دهنده یک تغییر بزرگ برایبسیاری از نصب شده های CE ، از آنجا که آنهابه طور سنتی به آنها اعتماد کرده اندپیش بینی های مبتنی بردر تجربه و قبیله ایدانش این روشهمزایایی دارند اما آنهافاقد دقت و بینش استکه تحلیلی ، داده محور استمدل ها می توانند ارائه دهند. در حالی کهبرخی از نصب شده های CE به نظر رسیده اندفراتر از تجربه ورانندگان تقاضا را شناسایی کرد ،آنها به طور معمول موفق نشده اندتعیین کنید که کدام است.ابزار پیش بینی تقاضا آهن و فولاد

قیمت میلگرد الماس در تهران

انواع پروژه های ساختمانی

قیمت هاش سبک در تهران 

قیمت میلگرد میانه در مشهد  

قیمت فولاد تحت چه عواملی تغییر می کند

 1. تغییرات مخلوط محصول مربوط است
 2. به نوسانات بازار بود
 3. نیز در نظر گرفته شده است. فهرست
 4. اصلاحات معمولاً اتفاق می افتد
 5. هر زمان که بازاری بوده است
 6. برای چند سال رشد می کند ، و
 7. صنعت انتظار دارد یک دورانی باشد
 8. رکود اقتصادی چنین اصلاحاتی
 9. به طور معمول زمانی رخ می دهد که
 10. بازار سه سال می بیند
 11. رشد مداوم
 12. این مدل ها که دارند
 13. از پیشرفت در بهره مند شد
 14. یادگیری ماشین و سایر موارد
 15. فن آوری ، می تواند ارائه دهد
 16. تخمین های بسیار دقیق
 17. همچنین می توان آنها را به کار برد
 18. مجموعه داده های عظیم و پیچیده
 19. برای شناسایی و یادگیری الگوها ،
 20. حتی اگر اطلاعات باشد
 21. همواره در حال تغییر.
 22. تجربه این را نشان می دهد
 23. تجزیه و تحلیل پیشرفته می تواند
 24. کمک به شرکت ها در شناسایی
 25. رانندگانی که واقعاً پیش بینی می کنند

میزان  تقاضای اهن و فولاد در خاورمیانه

قیمت ورق سیاه روغنی

 1. تقاضای CE ، و همچنین
 2. قدرت رابطه
 3. بین هر راننده
 4. و فروش اما وجود دارد
 5. چندین راننده بالقوه ،
 6. و بسیاری از نصب شده های CE فاقد آن هستند
 7. توانایی ها یا ظرفیت ها
 8. مورد نیاز برای تعیین
 9. مناسب ترین آنها و
 10. انجام پیچیده
 11. تجزیه و تحلیل. برای کمک به آنها ،
 12. مک کینزی در مورد موارد مختلف تحقیق کرد
 13. مدل ها. ابتدا شناسایی شد
 14. محرک های مختلف تقاضا
 15. برای فروش CE ، مانند تولید ناخالص داخلی ،
 16. ارزش افزوده ناخالص (GVA) در
 17. ساخت و ساز ، ساخت و ساز
 18. هزینه های سرمایه ای (capex) ،
 19. و مسکن مسکونی
 20. شروع می شود مک کینزی سپس نگاه کرد
 21. در داده های تاریخی از
 22. 2002 برای تعیین کدام
 23. پارامترها بیشترین بود
 24. به شدت با CE ارتباط دارد
 25. فروش در چرخه های تجاری.
 26. مک کینزی دریافت که بیشترین
 27. رانندگان تقاضای فردی
 28. با CE در ارتباط بودند
 29. فروش ، اما قدرت
 30. رابطه متنوع بود. برای
 31. به عنوان مثال ، همبستگی بود
 32. قوی تر برای ساخت و ساز
 33. capexاز تولید ناخالص داخلی. بدون تک
 34. راننده با
 35. فروش CE که قدرتمند بود
 36. آنقدر که از نظر آماری باشد
 37. قابل توجه. در نتیجه،
 38. مک کینزی مدل های متنوعی را تهیه کرده است
 39. جایگزینی بر اساس
 40. ترکیبات مختلف
 41. رانندگان در نتیجه ،
 42. ترکیبی از ساخت و ساز
 43. شنل و مسکونی
 44. شروع مسکن بسیار زیاد بود
 45. با فروش CE ارتباط دارد.
 46. پس از مصاحبه با صنعت
 47. مک کینزی نیز
 48. مشخص شد که
 49. همبستگی حتی قوی تر بود
 50. هنگام تصحیح موجودی
 51. در داخل نیز فاکتور گرفته شد
 52. صنعت CE ، موجودی
 53. اصلاح به طور معمول دیده می شود
 54. در ابتدا یا انتهای
 55. چرخه تجارت اگر فروشنده باشد
 56. انتظار می رود فروش افزایش یابد ، آنها
 57. ممکن است بیش از حد مشتاق شود
 58. و ایجاد موجودی به a
 59. بیشتر از حد مورد نیاز اگر
 60. آنها پیش بینی می کنند که رکود اقتصادی رخ دهد
 61. فروش ممکن است عصبی شوند
 62. و موجودی انبار بیشتر
 63. بیش از نیاز
 64. شنل ساختمانی شامل
 65. سرمایه گذاری در ساخت جدید
 66. و پروژه ها ، و همچنین تعمیر
 67. و کار تعمیر و نگهداری در
 68. بخش ساخت و ساز ، هر دو
 69. که تقاضا برای آنها
 70. تجهیزات ساخت و ساز. این
 71. متریک ارتباط تنگاتنگی دارد
 72. با رشد تولید ناخالص داخلی ، که داشته است
 73. در کلید CE افزایش یافته است
 74. بازارهای اروپا و
 75. ایالات متحده در گذشته
 76. شش سال.

روند فنی و  مهندسی فولاد

قیمت میلگرد

مدل های پیش بینی تقاضا برای نصب شده تجهیزات ساختمانیهمزمان با بهبود اقتصاد جهانی از اثرات اقتصادی بیماری همه گیر COVID-19رشد در هر کشور متفاوت خواهد بود ، بعضی از آنها زودتر از دیگران شروع به بهبود می کنند. صرف نظر ازمکان ، نصب شده های CE در سراسر زنجیره ارزش می توانند از زمان استفاده کنند.ابزار پیش بینی تقاضا آهن و فولاد